Łęczna, dn. 29.11.2018 r.


Znak sprawy: PDA.272.06/2018                                                                                                                           


ZAPYTANIE OFERTOWE
na

„Dostawa sprzętu i narzędzi ogrodniczych na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

 

 

I. Zamawiający:

Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

ul.Staszica 9, 21 – 010 Łęczna

NIP: 5050128029 REGON: 381117209

Tel/fax 81 752 29 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony www.poddobrymadresem.com.pl.

Zamawiający - Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Dostawa sprzętu
 i narzędzi ogrodniczych do siedziby zamawiającego -  Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” w Łęcznej.


II. Tryb:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach:

1)      umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawartej ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” -Nr umowy: M-4009/RPLU.11.03-001/1/2018), oraz

2)      umowy o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, w obszarze C, zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Łęczyński –Nr umowy: WRR/000303/03/D

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest
w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Zarządu Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej nr 1/2018  z dnia 19 października 2018r.  w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).


III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i narzędzi ogrodniczych do siedziby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych w Łęcznej. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów technicznych oraz warunków realizacji zamówienia zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.    Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Kodów CPV:

CPV 16160000 – 4, różny sprzęt ogrodniczy,

CPV 44511200 – 7 – narzędzia ogrodnicze,

CPV – 16311100-9-kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych,.

3.    Przedmiot zamówienia obejmuje (na koszt Wykonawcy), dostarczenie sprzętu
i narzędzi ogrodniczych do siedziby Zamawiającego.

4.    Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji, co najmniej 24 miesiące. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy dokument potwierdzający termin
 i szczegółowy zakres gwarancji.

5.    Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6.    Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu i narzędzi ogrodniczych w przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonym przedmiotem a złożoną ofertą, oraz w przypadku zastrzeżeń co do właściwego działania urządzeń ogrodniczych.

7.    Zapłata za wykonanie zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po potwierdzeniu wykonania zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w pkt 5.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy/ zlecenia wykonania zamówienia.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca składa wraz z ofertą (zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania), oświadczenie.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Prezes Zarządu Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” Łęcznej Pani Justyna Sawicka Tel./fax: 81 752 29 20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawca załącza pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.      Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  10.12.2018 r. do godziny 10.00, w siedzibie zamawiającego ul. Staszica 9, 21 – 010 Łęczna

w opakowaniu oznaczonym znakiem sprawy: PDA.272.06/2018                                                                                                                            

i nazwą  - OFERTA na „Dostawę sprzętu i narzędzi ogrodniczych na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

 

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu oferty wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

2.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

           

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami według przypisanego znaczenia (wagi):

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100 pkt x100%

Gdzie:

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

2.    Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

3.    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

1.    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

2.  Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy,

2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Klauzule RODO

1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” ul. Staszica 9, 21 – 010 Łęczna;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba, z którą można uzyskać kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego na wykonanie zadania „Dostawa sprzętu i narzędzi ogrodniczych na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

 znak sprawy: PDA.272.06/2018.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy o dostępie do informacji publicznej; 

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1
 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.. poz.1330), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. przepisów; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

−          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

−          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.         Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3). Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

a) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

b) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

c) dochodzenia roszczeń,

d) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4). Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5). Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6). Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy.

 

XV. Postanowienia końcowe:

1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

2.    W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

3.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.