Łęczna, dn. 17.04.2019 r.

Znak sprawy: PDA.272.02/2019

   
ZAPYTANIE OFERTOWE
na

„Dostawa maszyn sprzątających na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

 

 

 

I. Zamawiający:

Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

ul. Staszica 9, 21 – 010 Łęczna

NIP: 5050128029 REGON: 381117209

Tel/fax  , 81 531 53 70, 515 850 131  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony www.poddobrymadresem.com.pl.

Zamawiający - Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Dostawa maszyn sprzątających do siedziby zamawiającego -  Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” w Łęcznej.


II. Tryb:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach:

1)      umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawartej ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” -Nr umowy: M-4009/RPLU.11.03-001/1/2018), oraz

2)      umowy o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, w obszarze C, zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Łęczyński –Nr umowy: WRR/000303/03/D

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest
w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Zarządu Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej nr 1/2018  z dnia 19 października 2018r.  w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm).


III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn sprzątających do siedziby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych w Łęcznej, w tym:

a)      Automatu szorująco - zbierającego,

b)      dwóch zamiatarek prowadzonych,

c)      odkurzacza do czyszczenia na sucho,

d)     odkurzacz do pracy na sucho i mokro

zwanych dalej łącznie „sprzętem”.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów technicznych oraz warunków realizacji zamówienia zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.    Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Kodów CPV:

CPV 42000000-6 – maszyny przemysłowe

CPV 42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

3.    Przedmiot zamówienia obejmuje (na koszt Wykonawcy), dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4.    Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji, co najmniej 24 miesiące. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy dokument potwierdzający termin
 i szczegółowy zakres gwarancji.

5.    Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6.    Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu w przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonym sprzętem a sprzętem opisanym w złożonej ofercie, oraz w przypadku zastrzeżeń co do właściwego działania sprzętu.

7.    Zapłata za wykonanie zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po potwierdzeniu wykonania zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w pkt 5.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy/ zlecenia wykonania zamówienia.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca składa wraz z ofertą (zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania), oświadczenie.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Prezes Zarządu Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” Łęcznej Pani Justyna Sawicka Tel./fax: 81 531 53 70, 515 850 131  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawca załącza pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.      Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia  26.04.2019 r. do godziny 10.00, w siedzibie zamawiającego ul. Staszica 9, 21 – 010 Łęczna
w opakowaniu oznaczonym znakiem sprawy: PDA.272.02/2019
i nazwą  - OFERTA na „Dostawę maszyn sprzątających na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem”

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu oferty wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

2.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

           

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami według przypisanego znaczenia (wagi):

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100 pkt x100%

Gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty

2.    Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

3.    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 1.    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

2.  Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy,

2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

 

XIV. Klauzule RODO

1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” ul. Staszica 9, 21 – 010 Łęczna;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba, z którą można uzyskać kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego na wykonanie zadania „Dostawa urządzeń sprzątających na potrzeby Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” znak sprawy: PDA.272.02/2019.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy o dostępie do informacji publicznej; 

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1
 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.. poz.1330), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. przepisów; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

−          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

−          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3). Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

a) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

b) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

c) dochodzenia roszczeń,

d) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4). Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5). Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6). Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy.

 

XV. Postanowienia końcowe:

1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

2.    W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

3.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
załącznik nr 3 - wzór umowy.

Prezes Zarządu

/-/

Justyna Sawicka